Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.
I Brandbu idretsforening ordningen håndtert på følgende måte:
Alle (ansatte og) frivillige som skal utføre oppgaver for idrettsforeningen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning skal fremskaffe politiattest. Hvem disse personene er avgjøres av leder i alle undergruppene.

Dette gjøres i samråd med:

Ove Nordberg

Mobil: 95291606 
E-post: dagligleder@brandbuif.no

Representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. En innhentet og fremvist attest er gyldig i idrettslaget på lik linje som en politiattest i et ansettelsesforhold – dvs hvis en person skifter gruppe i BIF er det ikke nødvendig med ny attest. Ved tvilstilfeller bør det fremvises ny politiattest. Bytter vedkommende klubb må det fremvises ny attest til denne klubben.

Rutinen for innhenting av attester skal gjøres kjent på BIF sin hjemmeside, og innhentingen skjer som flg:

1. Du kan laste ned bekreftelsen om formålet med søknaden.
2. Skjema for søknad hentes så på hjemmesiden politiet.no. Søknad elektronisk er å anbefale (følg anvisninger på siden) Denne skal inneholde selve søknaden + vedlegg nr 1 Bekreftelse på formålet med søknaden og vedlegg nr.2 - kopi av legitimasjon. Bekreftelsen om formålet med politiattest fylles ut 

Punktet som omhandler Lovhjemmel skal ha følgende tekst; 

Politiregisterforskriften §34-1, jf. politiregisterloven §39, første ledd.

Punktet som omhandler formål med attesten skal ha følgende tekst; Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming 


3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
4. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Ove Nordberg innen 3 måneder etter at den er behandlet (så raskt som mulig)

Brandbu IF skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Det blir så notert hvem som har fremvist attest. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Behandlingstiden for å få politiattest kan være opptil 6 uker. I denne perioden skal ikke vedkommende virke alene i idrettslaget, men sørge for at det alltid er minst 2 tilstede.

Slik søker du om politiattest.

Følg anvisningene på denne siden.

For tiden er det 2 ukers behandlingstid for politiattest. I tillegg kommer tiden for postgang hvis du ikke søker elektronisk.

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/

Les mer her:
Innhenting og håndtering av politiattester (.PDF)


Se mer på Norges Idrettsforbund sine side ved å klikke på bildet under.